Mevlana Koordinatörlüğü

Çeşitli Ve Son Hükümler

Çeşitli ve Son Hükümler 

Mali hükümler 

MADDE 29 – (1) Mevlana Değişim Programının desteklenmesi amacıyla YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına aktarılacak kaynakların kullanımı, muhasebeleştirilmesi ve bu kapsamda yapılacak ödemeler ile diğer hususlar hakkında, Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunca müştereken belirlenen esas ve usuller uygulanır. 

Denetim 

MADDE 30 – (1) Mevlana Değişim Programı kapsamında yapılan harcamalar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir. Kurumun iç denetimi sonucunda, programın bu Yönetmeliğe aykırı hususlar içerdiğinin tespiti halinde, denetim sonucu, ilgili yurtiçi yükseköğretim kurumu tarafından YÖK’e iletilir. YÖK tarafından ihtiyaç duyulması halinde ayrıca denetim yaptırılabilir. Suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde, görevliler hakkında ilgili yükseköğretim kurumu tarafından mevzuatına göre işlem yapılır. 

Tereddütlerin giderilmesi 

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir. 

Yürürlük 

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür. 

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.